Preservice Biology Teachers’ Knowledge and Usage Level Regarding Lab Equipment and Materials

AHMET GÖKMEN, Burak GÜRKAN, Hikmet KATIRCIOĞLU

Abstract


Labs are an indispensable part of the fundamental sciences. Labs are important learning environments that enable students to relate events to daily life as well as being places where theoretical knowledge is implemented. The present study investigated the knowledge and usage level of preservice biology teachers regarding lab equipment and materials. The study utilized a descriptive survey study. A total of 61 preservice biology teachers from the Biology Education Department of a public university in Turkey constituted the participants. Lab Equipment and Materials Recognition Form that is developed by the researcher of the present study was used to collect data. In the design of this form, the 9–12 grade biology curriculum was first analyzed, and a list of frequently-used equipment and materials of biology labs was created in line with the opinions of field experts. The form included 40 lab equipment and materials and questions regarding the recognition of these items, their functions, and their application processes. The preservice teachers’ answers to these questions were graded as: zero points for each incorrect answer, one point for each partially correct answer, and two points for each correct answer. The data obtained were analyzed using cluster analysis, descriptive analysis, one-way analysis of variance, and independent samples T-test in SPSS27 software, and the Polycoric correlation coefficient in Factor Analysis software. The results revealed that the preservice teachers mainly recognize the biology lab equipment and materials but generally lack information regarding the application process of lab equipment and materials.

Keywords


Lab Lab equipment and materials Biology preservice teachers

References


S. Keleşoğlu, and N. Kalaycı, (2017). “Dördüncü Sanayi Devriminin Eşiğinde Yaratıcılık, İnovasyon Ve Eğitim İlişkisi,” Yaratici Drama Dergisi, vol. 12-1, pp. 69-86, 2017. https://doi.org/10.21612/yader.2017.004.

M. Yılmazlar and A. Çorapçıgi̇l, “A Study on Promoting Pre-Service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course,” Çukurova University Faculty of Education Journal, vol. 48-2, pp. 1400-1428, 2019. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/394065.

MEB, İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Fen Bilimleri Öğretim Programı, Ankara, 2018.

R. Mohan, Innovative Science Teaching. PHI Learning Pvt. Ltd., 2019.

M. Yadigaroğlu, et al., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri,” Ege Eğitim Dergisi, vol. 18-2, pp. 795-812, 2017. https://doi.org/10.12984/egeefd.310426

S. Çepni and H. Ş. Ayvacı, Fen ve teknoloji eğitiminde ölçme ve değerlendirme. kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. 13rd ed. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2016.

O. M. Olubu, “Effects of Laboratory Learning Environment on Students Learning Outcomes in Secondary School Chemistry,” International Journal of Arts & Sciences, vol. 8-2, pp. 507–525, 2015.

M. P. Clough, “Using The Laboratory To Enhance Student Learning,” in Learning Science And The Science Of Learning, 2002, pp. 55-94.

National Science Teachers Association, “Standards for science teacher preparation,” Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 86, 2003.

B. T. Olufunke, “Effect of Availability and Utilization of Physics Laboratory Equipment on Students' Academic Achievement in Senior Secondary School Physics,” World Journal of Education, vol. 2-5, pp. 1-7, 2012. https://doi.org/10.5430/wje.v2n5p1.

M. Altıparmak and M. Naki̇boğlu, “Lise Biyoloji Laboratuvarlarinda "İş Birlikli Öğrenme" Yönteminin Tutum Ve Başariya Etkisi,” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 3-1, pp. 105-123, 2005. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26125/275203

A. Hofstein and V. N. Lunetta, “The Laboratory İn Science Education: Foundations For The Twenty-First Century,” Science Education, vol. 88-1, pp. 28–54, 2004. https://doi.org/10.1002/sce.10106.

A. Çeti̇n and M. Cengi̇z, “Laboratuvar Uygulamalarının Dokular Konusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi,” Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6-1, pp. 37-45. 2021. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/58093/792783.

G. Karaer, et al., “Proje Tabanlı Öğretimin Fen Laboratuvarı Dersinde Kullanımının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi,” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol. 8-1, pp. 73-95, 2020. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.4m.

M. Demi̇rci̇ and Z. Yüce, “Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konusunun Öğretiminde 8. Sınıf Öğrencileri İçin Dersin Deneysel Planlanması,” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 35, pp. 87-108, 2018.

S. Dinçol Özgür, et al., “Öğretmen Adaylarını Kimya Laboratuvar Uygulamaları İle Öğretmenlik Mesleğine Hazırlama,” Electronic Journal of Social Sciences, vol. 16-61, pp. 534-550, 2017. https://doi.org/10.17755/esosder.304691.

A. Aydın and M. Y. Güney, “Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11-18, pp. 181-201, 2017. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=232ac005-23f9-416c-b09d-d486d20b0dc3%40sessionmgr4006.

O. Partalcı, Ü. U. Topsakal and G. Özkan, “Laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin laboratuvara karşı tutumuna etkisi,” presented at the ERPA 2019 International Congresses on Education June 19-22 2019 p. 1-5.

J. J. Park, et al., “The Chemical Engineering Research Laboratory as Context for Graduate Students' Training: the Role of Lab Structure and Cultural Climate ın Collaborative Work,” Learning, Culture and Social Interaction, vol. 13, pp. 113-122, 2017. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.04.001

K. Knutson, et al., “Bringing The Excitement And Motivation Of Research To Students; Using Inquiry And Research‐Based Learning In A Year‐Long,” Biochemistry Laboratory. Biochem. Mol. Biol. Educ., vol. 38, pp. 317-323, 2010.

G. Uyanık, “Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi,” OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol. 9-16, pp. 600-624, 2018. https://doi.org/10.26466/opus.462761.

C. Aydoğdu and S. Erbaş, “Kimya Eğitimindeki Laboratuvar Uygulamalarında Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılık Durumunun Saptanması,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 7-7, 1992. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7829/102977.

P. Köseoğlu and H. Soran, “Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç

Kullanımına Yönelik Tutumları,” H.U. Journal of Education, vol. 30-30, pp. 159-165, 2006. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7806/102376.

E. Benzer and G. Muşlu-Kaygısız, “Designing Lab Experiments Based On Constructivist Approach: A Junior-High Preservice Science Teachers’ Case,” Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 16-2, pp. 386-409, 2017. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/article/277827.

A. Hofstein, et al., “Research Report,” International Journal of Science Education, vol 26-1, pp. 47-62, 2004. https://doi.org/10.1080/0950069032000070342.

K. Tobin, “Teaching Science in Urban High Schools: When the Rubber Hits the Road.” in Establishing Scientific Classroom Discourse Communities: Multiple Voices of Research on Teaching and Learning, R. K. Yerrick and W. M. Roth Ed. 2004, pp. 265-286.

H. Dindar and S. Yaman, “İlköğretim Okulları Birinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları,” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13-13, pp. 167-176, 2003. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11130/133122.

A. Akçöltekin, İlköğretim Fen bilgisi derslerinde laboratuvarların yeri ve laboratuvar yeterlilikleri,” M.S. thesis, Dept. Institute of Science, Kafkas Univ., Kars, Turkey, 2008.

S. Reid and P. Fara, Archimedes’den Einstein’a Bilim Adamları. Transl.: in R. L. Aysever, Ed., (in Turkish), TUBITAK Popüler Science Book, 2008.

H. Bakırcı and E. Kutlu, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fetemm Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi,” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol. 9-2, pp. 367-389, 2018. https://10.16949/turkbilmat.417939.

M. H. Güneş, “Fen Ve Teknoloji Dersinde Laboratuvar Kullanımına Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Değerlendirmeleri,” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 20-20, pp. 1-11, 2013. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47944/606567.

Ş. Bardak, and O. Karamustafaoğlu, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Incelenmesi,” Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 5-2, 567-605, 2016. https://doi.org/ 10.17539/aej.63460.

B. Çoştu, et al., “Fen Öğretmen Adaylarının Çözelti Hazırlama Ve Laboratuvar Malzemelerini Kullanma Yeterliliklerinin Belirlenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28-28, pp. 65-72, 2005. http://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7808/102421.

H. Ş. Kızılcık, et al., “Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri,” Elementary Education Online, vol. 18-1, pp. 190-206, 2019. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527198.

U. Böyük, et al., “Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi,” TÜBAV Bilim Dergisi, vol. 3-4, 2010. https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/21519/615001.

Ş. Büyüköztürk, E. Kılıç-Çakmak, Ö. E Akgün, Ş. Karadeniz, and F. Demirel. Bilimsel araştırma yöntemleri 25 rd ed. Ankara: Pegem Akademi, 2018.

N. Karasar, Bilimsel araştırma yöntemi 17 rd ed. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2018.

S. Çepni, Araştırma ve proje çalışmalarına giriş 4 th ed. Trabzon: Celepler Press, 2009.

A. Yıldırım, H. Şimşek, Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 6th ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.

M. Miles, A. Huberman, Qualitative data analysis:An ecpanded sourcebook, 2nd ed. London: SAGE Publication, 1994.

M. J. Allen and W. M. Yen, Introduction to measurement theory. Monterey: Brooks/Cole, 1979.

R. E. Schumacker and R. G. Lomax, A beginner’s guide to structural equation modelling, 3rd ed. New York: Routledge, 2010. https://doi.org/10.1002/9781118133880.hop202023.

P. Köseoğlu and H. Soran, “Biyoloji Dersinde Araç-Gereç Kullanımı Açısından Öğretmen Yeterlilikleri,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28-28, pp. 150-158, 2005. https://doi.org/10.1002/bmb.20400.

G. Harman, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Öğretiminde

Kullanılan Laboratuvar Araç Gereçleri Ile Ilgili Bilgilerinin Incelenmesi,” Journal of Education and İnstructional Studies in the World, vol. 2-1, pp. 122-127, 2012. https://www.researchgate.net/publication/260019323.

C. Gerçek and H. Soran, “Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarinin Belirlenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 29-29, pp. 95-102, 2005. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7809/102453.

S. Demir, et al., “Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları Ve Kullanımına Ilişkin Görüşleri Ile Teknolojik Yenilikleri Izleme Eğilimleri,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 7-2, pp. 66-79, 2011. https://doi.org/ 10.17860/efd.02843.

Ş. Uluçinar, et al., “Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamalarinin Değerlendirilmesi,” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2-4, pp. 465-475, 2004. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275208.
DOI: https://doi.org/10.11591/edulearn.v15i3.20018

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Universitas Ahmad Dahlan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education and Learning (EduLearn)
ISSN: 2089-9823, e-ISSN 2302-9277
Published by: Intelektual Pustaka Media Utama (IPMU) in collaboration with Institute of Advanced Engineering and Science (IAES)

View EduLearn Stats