Examination of postgraduate thesis studies on teachers working in the field of special education in Turkey (2000-2020)

Cahit Nuri, Selçuk Özer, Merve Parlayan

Abstract


The scope of this research is to examine graduate thesis studies conducted in the field of special education in Turkey about special education teachers in terms of various variables. In the thesis scanning center of the Council of Higher Education Center (YÖK), it was determined that 89 graduate thesis studies in the special education field were conducted. Yet, due to the reason that 6 of them did not have access permissions, 83 graduate thesis studies were examined. Of the postgraduate thesis examined, 79 of them are master's and 4 are doctoral dissertations.  As a result of the research, it was determined that most of the graduate thesis studies were conducted in 2019. Moreover, when the distribution of universities is examined it has been observed that most of the graduate thesis were studied at Necmettin Erbakan University and Marmara University, and most of the thesis advisor titles are Assist. Prof. Dr. It was concluded that most of the postgraduate thesis were carried out in the Special Education Department and when the methods used in the studies were examined, it was noted that the quantitative method was preferred the most. Considering the research models used in the studies, it was concluded that the correlational survey model was used the most and the sources used in the graduate thesis were mainly domestic sources.

Keywords


Special education teachers; Special education; Education and training; Graduate thesis

References


Ö. Çokluk, “Engelliler okullarında görev yapan yöneticilerde ve öğretmenlerde tükenmişlik,” Özel Eğitim Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 35-47, 2001.

S. Çuhadar, “Özel eğitim” in, S. Vuran (Ed.), Özel Eğitim Süreci, (pp. 3-30). Ankara: Maya Akademi Publiser, 2013.

MEB, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2006, [Online]. Available: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kaarname.pdf accessed on 15.01.2021.

N. Baykoç-Dönmez, “Öğretmenlik programları için özel eğitim”, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık Publiser, 2010.

A. M. Karkın, “Müzik bilimleri alanında lisansüstü tezlerin incelenmesi”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 143-149, 2011.

G. Alkan, “Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 61, pp. 41-52, 2014.

M. Demirel, “Eğitim programları ve öğretim alanındaki bilim uzmanlığı tezlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi örneği”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 17-20 Ekim, pp. 208-212, 2007.

R. Arıkan, “Araştırma teknikleri ve rapor yazma”, Ankara: Tutibay Matbaacılık Publiser, 1995.

O. Türkdoğan, “Bilimsel araştırma metodolojisi” İstanbul: Timaş Yayınları Publiser, 2000.

U. Al, et al., “Atıf analizi: Hacettepe üniversitesi kütüphanecilik bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar”, Bilgi Dünyası, Vol. 5, No. 1, pp. 19-47, 2004.

M. C. Yaşar, et al., “Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 22, pp. 70-90, 2011.

M. Bozkaya, et al., “Research trends and issues in educational technology: A content analysis of TOJET”, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 11, No. 2, pp. 264-277, 2012. [Online]. Available: http://www.tojet.net/articles/v11i2/11228.pdf accessed on 15.01.2021.

L. Altınkurt, “Sanat eğitimiyle ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Vol. 173, pp. 105-113, 2007.

M. Kayhan, et al., “Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000-2002”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 26, No. 26, 2004.

N. Kaytez, et al. “Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi”, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol. 2, pp. 110-122.

A. Aydın, et al., “Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 18, No. 1, pp. 41-56, 2018.

E. S. Koç, “Türkiye de ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2005–2014)”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 16, No. 1, 2016.

İ. Coşkun, et al., “Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013)”, Ege Eğitim Dergisi, Vol. 15, No. 2, pp. 375-396, 2014.

C. Aslan, et al., “Ulusal özel eğitim kongresi bildirilerindeki araştırma eğilimleri: bir içerik analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 23, No. 2, pp. 535-554, 2019.

N. G. Yıldız, et al., “Türkiye’de özel eğitim araştırmalarında eğilimler”, Elementary Education Online, Vol. 15, No. 4, 2016.

M. Çalık, et al., “İçerik analizinin parametreleri”, Eğitim ve Bilim, Vol. 39, No. 174, pp. 33-38, 2014.

A. Yıldırım, et al., “Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri”, Ankara: Seçkin yayıncılık publiser, 2013.

S. Cavkaytar, “Dengeli okuma yazma yaklaşımının Türkçe öğretiminde uygulanması: ilköğretim 5. sınıfta bir eylem araştırması (Doctorate Thesis)”, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2019.

E. Karadağ, “Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 10, No. 3, pp. 75-87, 2009.

Ş. Oruç, et al., “Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 26, pp. 121-132, 2008.
DOI: https://doi.org/10.11591/edulearn.v15i4.20294

RefbacksCopyright (c) 2021 Universitas Ahmad Dahlan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education and Learning (EduLearn)
ISSN: 2089-9823, e-ISSN 2302-9277
Published by: Intelektual Pustaka Media Utama (IPMU) in collaboration with Institute of Advanced Engineering and Science (IAES)

View EduLearn Stats